Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ZAPYTANIE OFERTOWE — system informatyczny PAS

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert na budowę sys­temu infor­ma­tycz­nego PAS.

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cje Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” w ramach Pod­dzia­ła­nia 5.2.1 POKL, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zapra­szamy do skła­da­nia ofert na budowę sys­temu infor­ma­tycz­nego PAS.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 20 lutego 2012 roku o godz. 12:00.

Załącz­niki:

SIWZ_PAS_OST (pdf)
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ_OST (pdf)
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Umowa_wzor_OST (pdf)

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz_oferty_OST (doc)
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Formularz_oferty_OST (pdf)
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Podrecznik_PAS (pdf)
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_dostaw (doc)
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_dostaw (pdf)
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_pow.osobowo.kapitalo (doc)
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_pow.osobowo.kapitalo (pdf)

 

« Wróć do listy aktualności