Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekt “Z ekonomią na Ty” — szkolenie dla II grupy

W dniach 20–23 marca 2012 r. odbyły się szko­le­nia dla II grupy.

Zaję­cia zre­ali­zo­wane zostały w hotelu „Prze­pió­reczka” w Nałęczowie.

 Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Polskiego

« Wróć do listy aktualności