Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Z ekonomią na Ty” — Szkolenie dla Grupy I

W dniach 21 — 24.02.2012 r. w Nałę­czo­wie odbyło się szko­le­nie dla I grupy.

Szko­le­nie odbyło się w Hotelu “Prze­pió­reczka”. Zaję­cia pro­wa­dzili: Elż­bieta Hib­ner, Bogna Sawicka, Mar­cin Sta­chyra i Robert Gost­kow­ski. Po szko­le­niu uczest­nicy zna­leźli chwilę wytchnie­nia na odwie­dze­nie “perły Lubelsz­czy­zny” — Kazi­mie­rza Dol­nego n. Wisłą oraz oko­licz­nych miejscowości.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Naro­do­wego Banku Pol­skiego.

« Wróć do listy aktualności