Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wykonawca systemu informatycznego PAS wybrany !

W dniu 20 lutego 2012 komi­sja doko­nała wyboru wyko­nawcy sys­temu infor­ma­tycz­nego PAS.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sza została wybrana oferta, zło­żona przez Wykonawcę:

Wschod­nia Agen­cja Roz­woju Sp. z o.o.,

Aleja I Armii Woj­ska Pol­skiego 19/36, 22–100 Chełm.

Protokol_z_wyboru_oferty_PAS_20.02.12 (pdf)

« Wróć do listy aktualności