Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Współpraca z Obwodem Donieckim

28 marca 2012 r. gości­li­śmy Niko­laya Zago­ruyko — Dyrek­tora Sto­wa­rzy­sze­nia Orga­nów Samo­rządu Tery­to­rial­nego Obwodu Doniec­kiego i rad­nego Obwodu Doniec­kiego. W trak­cie wizyty zostały omó­wione kwe­stie doty­czące m.in. wdra­ża­nia nowo­cze­snych sys­te­mów zarzą­dza­nia w insty­tu­cjach admi­ni­stra­cji publicz­nej i fir­mach komer­cyj­nych, współ­pracy gospo­dar­czej woje­wódz­twa lubel­skiego z obwo­dem doniec­kim (w tym uczest­nic­twa przed­się­bior­ców z Don­basu w Forum Gospo­dar­czym Pol­ska — Ukra­ina), roz­woju współ­pracy samo­rzą­dów (w tym mi.n. pomię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niem Orga­nów Samo­rządu Tery­to­rial­nego Obwodu Doniec­kiego i Związ­kiem Gmin Lubelsz­czy­zny). Efek­tem wizyty było wyzna­cze­nie har­mo­no­gramu współ­pracy na 2012 rok.

« Wróć do listy aktualności