Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Współpraca z Łuckiem

W dniach 28–29 maja 2012 roku przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich prze­by­wali w sto­licy Obwodu Wołyńskiego.

Na zapro­sze­nie ukra­iń­skich samo­rzą­dow­ców z wizytą robo­czą w Łucku (mie­ście part­ner­skim Lublina) prze­by­wał Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM i Doradca Pre­zy­denta m. Lublin ds. par­ty­cy­pa­cji i współ­pracy trans­gra­nicz­nej oraz Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tant Fundacji.

W trak­cie spo­tkań z Prze­wod­ni­czą­cym komi­sji miej­skiej rady ds. oświaty, kul­tury i sportu Ana­to­li­jem Par­cho­miu­kiem i Pre­ze­sem Fun­da­cji Roz­woju Lokal­nego, doradcą Pre­zy­denta Łucka Petrom Werzu­nem zostały omó­wione moż­li­wo­ści współ­pracy trans­gra­nicz­nej, szcze­gól­nie w płasz­czyź­nie wymiany doświad­czeń w zakre­sie nowo­cze­snego zarzą­dza­nia, pod­nie­sie­nia jako­ści usług admi­ni­stra­cyj­nych, kon­sul­ta­cji społecznych.

« Wróć do listy aktualności