Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta Stowarzyszenia ASTI z Tadżykistanu

W dniach 23 — 28 lipca 2014 r. odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji ASTI z Tadży­ki­stanu. ASTI (Sto­wa­rzy­sze­nie Naukowo — Tech­nicz­nej Inte­li­gen­cji Tadży­ki­stanu) jest jedną z naj­więk­szych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Tadży­ki­sta­nie. W następ­nym roku obcho­dzić będzie 20 lecie powsta­nia. Działa głów­nie na pół­nocy kraju (Cho­dżent), ale rów­nież w sto­licy (Duszanbe) i na południu.

Wizyta odbyła się w ramach pro­jektu “Roz­wój orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Tadży­ki­sta­nie i sprawna admi­ni­stra­cja lokalna dro­gami do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz pro­gramu “Study Tours to Poland” Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

Głów­nymi celami pro­jektu jest wzmoc­nie­nie mery­to­ryczne i insty­tu­cjo­nalne tadżyc­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, wspar­cie mery­to­ryczne pozy­tyw­nych zmian w admi­ni­stra­cji lokal­nej oraz kształ­to­wa­nie postaw oby­wa­tel­skich i spo­łecz­nych wśród mło­dego poko­le­nia Tadży­ki­stanu. Pro­jekt zakłada m.in. powsta­nie Ośrodka Roz­woju Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych Tadży­ki­stanu zarzą­dza­nego przez ASTI, któ­rego rolą będzie wspie­ra­nie mło­dych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych oraz roz­wój współ­pracy lokal­nej admi­ni­stra­cji z III sektorem.

W trak­cie wizyty odbyło się semi­na­rium w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich poświę­cone obsza­rom i zakre­som współ­pracy mię­dzy­sek­to­ro­wej pomię­dzy pol­skimi i tadżyc­kimi insty­tu­cjami i orga­ni­za­cjami. W dal­szej czę­ści wizyty nasi Goście odwie­dzili samo­rządy aktyw­nie współ­pra­cu­jące z orga­ni­za­cjami. W mie­ście Lublin współ­pracę z III sek­to­rem zapre­zen­to­wali przed­sta­wi­ciele refe­ratu ds. współ­pracy z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej UM Lublin. Stan­dardy pracy admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej przed­sta­wiono na przy­kła­dzie Biura Obsługi Mieszkańców.

Współ­praca samo­rządu z orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na tere­nach wiej­skich została poka­zana na przy­kła­dzie Gminy Konop­nica, gdzie odbyły się spo­tka­nia w Urzę­dzie Gminy, Cen­trum Kul­tury, Szkole Pod­sta­wo­wej, Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej i w Aero­klu­bie Lubelskim.

Nie­zwy­kle inspi­ru­jące było spo­tka­nie w Sto­wa­rzy­sze­niu Emaus, będą­cego człon­kiem Świa­to­wego Ruchu Emaus.

Poza Lubelsz­czy­zną odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami Fun­da­cji Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji z War­szawy, w trak­cie któ­rego zapre­zen­to­wano różne formy i metody sie­cio­wa­nia orga­ni­za­cji społecznych.

Już w sierp­niu gościć będziemy przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z pół­noc­nego Tadżykistanu.

 

 

« Wróć do listy aktualności