Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta w Obwodzie Donieckim

W dniach 3 – 9 listo­pada 2012 r. odbyła się druga wizyta pol­skich kon­sul­tan­tów w obwo­dzie donieckim.

W trzech rejo­nach obwodu doniec­kiego: Amw­ro­si­jiw­skim, Kra­sno­ar­mij­skim i Arte­mow­skim odbyły się dru­gie spo­tka­nia RADAR z miesz­kań­cami. W ramach pierw­szego spo­tka­nia RADAR, które odbyło się w lipcu br., urzęd­nicy poznali główne pro­blemy miesz­kań­ców. Od lipca miesz­kańcy za pomocą powsta­łych kart ini­cja­tyw zgła­szali swoje postu­laty dot. ist­nie­ją­cych pro­ble­mów lokal­nych i moż­li­wo­ści ich roz­wią­za­nia. W mię­dzy­cza­sie urzęd­nicy ana­li­zo­wali zgło­szone przez miesz­kań­ców ini­cja­tywy pod kątem ich praw­nej, finan­so­wej i logi­stycz­nej wykonalności.

Istotą prze­pro­wa­dza­nych RADAR-ów 2 był wybór ini­cja­tyw do reali­za­cji. Miesz­kań­com zostały przed­sta­wione pro­blemy zgło­szone w ramach lip­co­wych spo­tkań oraz za pomocą kart ini­cja­tyw, przed­sta­wi­ciel urzędu omó­wił moż­li­wo­ści ich reali­za­cji, a następ­nie miesz­kańcy w spo­sób demo­kra­tyczny doko­nali wyboru ini­cja­tyw, które w pierw­szej kolej­no­ści powinny być reali­zo­wane. Listy wybra­nych ini­cja­tyw zostały umiesz­czone w lokal­nych domach kul­tury, tak aby każda zain­te­re­so­wana osoba mogła się z nimi zapoznać.

W ramach wizyty odbyły się rów­nież spo­tka­nia z człon­kami zespołu ds. komu­ni­ka­cji i orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, dzia­ła­ją­cymi przy radach rejo­no­wych, a także przy radzie obwo­do­wej. W trak­cie spo­tkań usta­lono, iż dota­cje prze­ka­zy­wane rejo­nom przez obwód w ramach gran­tów, będą w dużym stop­niu oparte o usta­le­nia omó­wione na spo­tka­niach RADAR. Ini­cja­tywy zgła­szane przez miesz­kań­ców rejo­nów w któ­rych reali­zo­wany był pro­jekt otrzy­mają sta­tus prio­ry­te­to­wych przy pla­no­wa­niu i reali­za­cji budżetu na rok 2013.

Pro­jekt zyskał popar­cie władz obwo­do­wych i jego dotych­cza­sowe dzia­ła­nia zostały zapre­zen­to­wa­nych rad­nym rady obwo­do­wej w trak­cie sesji rady.

War­to­ścią dodaną wizyty, będącą następ­stwem wizyty stu­dyj­nej do Pol­ski, było pod­pi­sa­nie Poro­zu­mie­nia o współ­pracy pomię­dzy Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Leżaj­sku a Rejo­nem Artemowskim.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/aktywnagromada

« Wróć do listy aktualności