Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta specjalistów ds. transportu publicznego z Obwodu Ługańskiego

W dniach 18 — 24 listo­pada 2012 r. gości­li­śmy spe­cja­li­stów ds. trans­portu publicz­nego z Obwodu Ługań­skiego.  Celem wizyty było prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń w funk­cjo­no­wa­niu w trans­portu publicz­nego, głów­nie miejskiego.

 Ramowy pro­gram wizyty:

- Spo­tka­nie z Panem Grze­go­rzem Sie­miń­skim — Zastępcą Pre­zy­denta m. Lublin ds. Zarzą­dza­nia Miastem

- Miej­skie Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cyjne w Lublinie

- Zarząd Trans­portu Miej­skiego w Lublinie

- Spo­tka­nie z Paw­łem Pro­ko­pem — Pre­ze­sem Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Doradcą Przey­denta m. Lublin ds. par­ty­cy­pa­cji społecznej

- Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie: Zakład Trans­portu Publicz­nego i Socjo­lo­gii Miasta

- Wydział Bez­pie­czeń­stwa Miesz­kań­ców i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­wego Urzędu Mia­sta Lublin

- Zarząd Trans­portu Miej­skiego w Warszawie

- Miej­skie Zakłady Auto­bu­sowe w Warszawie

- Tram­waje Warszawskie

- Szybka Kolej Miejska

- Zarząd Dróg Miej­skich w Warszawie.

 

Wizyta współ­fi­nan­so­wana w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności