Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicieli ukraińskiej oświaty z obwodu ługańskiego

W dniach 14 – 17 wrze­śnia 2009 r. na zapro­sze­nie Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich prze­by­wali w Lubli­nie przed­sta­wi­ciele ukra­iń­skiej oświaty z obwodu Ługańskiego.

14 wrze­śnia 2009 roku doszło do uro­czy­stego pod­pi­sa­nia Poro­zu­mie­nia pomię­dzy Lubel­skim Kura­to­rem Oświaty Panem Krzysz­to­fem Babi­szem, a Zastępcą Naczel­nika Wydziału Oświaty Pań­stwo­wej Admi­ni­stra­cji Obwodu Ługań­skiego Panią Nata­lią Krisz­tal. Przed­mio­tem Poro­zu­mie­nia jest sze­roko rozu­miana współ­praca w poniż­szych obszarach:

  • wymiana mło­dzieży,
  • popu­la­ry­za­cja języka ukra­iń­skiego w Pol­sce i języka pol­skiego na Ukrainie,
  • wymiana pra­cow­ni­ków dydak­tycz­nych i pra­cow­ni­ków oświaty,
  • orga­ni­za­cja kon­fe­ren­cji, semi­na­riów, warsz­ta­tów, okrą­głych sto­łów, etc.,
  • opra­co­wa­nie i reali­za­cja wspól­nych wydaw­nictw o cha­rak­te­rze nauko­wym, dydaktycznym,
  • two­rze­nie baz danych pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych oraz mate­ria­łów infor­ma­cyjno – promocyjnych

W dal­szej czę­ści pobytu nasi goście zapo­znali się z pol­skimi sys­tem oświaty i prak­tycz­nymi aspek­tami edu­ka­cji w for­mie szkol­nej (Zespół Szkół nr 1 im. Wła­dy­sława Grab­skiego w Lubli­nie, Gim­na­zjum nr 1 w Świd­niku) pozasz­kol­nej (Nie­pu­bliczne Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego przy Fun­da­cji Szczę­śliwe Dzie­ciń­stwo) i aka­de­mic­kiej (Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Administracji).

Na zakoń­cze­nie wizyty zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie o współ­pracy w zakre­sie wspól­nej reali­za­cji pro­jek­tów międzynarodowych

pomię­dzy Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich a Ługań­skim Klu­bem Biz­nesu „Euro­pej­ski wybór”.

« Wróć do listy aktualności