Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicieli mołdawskich NGO’s

Pro­jekt “Cen­trum roz­woju kom­pe­ten­cji mło­dzieży w Edinet”

W dniach 3 — 7 sierp­nia odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski dla przed­sta­wi­cieli moł­daw­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z rejonu Edinet.

Wizyta odbyła się w ramach pro­jektu “Cen­trum roz­woju kom­pe­ten­cji mło­dzieży w Edi­net”, któ­rego celem pro­jektu jest wspar­cie mło­dzieży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem spo­łecz­nym z rejonu Edi­net. W ramach wizyty zostały zapre­zen­to­wane prak­tyczne doświad­cze­nia pol­skich insty­tu­cji publicz­nych i poza­rzą­do­wych w zakre­sie pracy wg zało­żeń inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej. Uczest­nicy odwie­dzili zarówno duże pla­cówki wycho­waw­cze pro­wa­dzone przez pol­skie samo­rządy, samo­rzą­dowe insty­tu­cje oświatowo-społeczne oraz insty­tu­cje poza­rzą­dowe pro­wa­dzące dzia­ła­nia na rzecz dzieci i młodzieży.

Ramowy pro­gram wizyty:

  • Urząd Mia­sta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
  • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
  • Dom Dziecka „Pogodny Dom”
  • Fun­da­cja Roz­wiń Skrzydła
  • Wio­ska Dzie­cięca SOS w Kraśniku

 Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności