Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Gruzji

W dniach 2 – 12 lipca 2009 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich prze­by­wali w Gru­zji, w składzie:

  • Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu FIM
  • dr Marek Ste­fa­niuk – Prze­wod­ni­czący Rady FIM, Wydział Prawa Uni­wer­sy­tetu Marii – Curie Skłodowskiej
  • Robert Gost­kow­ski – kon­sul­tant FIM, audi­tor Sys­te­mów Zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji publicznej
  • Marek Mły­nar­czyk – spe­cja­li­sta FIM ds. pro­jek­tów i współ­pracy międzynarodowej

W trak­cie pobytu, na bazie kon­sul­ta­cji i warsz­ta­tów z kadrą kie­row­ni­czą i pra­cow­ni­kami samo­rzą­dów Ter­joli, Tki­buli, Cho­kha­tauri, Ozur­geti i Bor­jomi, została doko­nana dia­gnoza funk­cjo­no­wa­nia admi­ni­stra­cji w klu­czo­wych obszarach:

  • zarzą­dza­nia urzę­dem (obsługi klienta, pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków, opty­ma­li­za­cji struk­tury orga­ni­za­cyj­nej, prze­pływu informacji)
  • współ­pracy z orga­ni­za­cjami oby­wa­tel­skimi (zna­jo­mość funk­cjo­no­wa­nia na tere­nie samo­rzą­dów orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zawie­ra­nie z nimi poro­zu­mień, zle­ca­nie zadań, wspólna orga­ni­za­cja przedsięwzięć)
  • wybra­nych zagad­nień ze sfery komunalno-porządkowej
  • budowy i roz­woju stra­te­gii, ini­cja­tyw tury­stycz­nych, wspie­ra­nie roz­woju regionalnego,
  • kre­owa­nia lokal­nej marki, pozy­ski­wa­nia inwestorów.

W każ­dym rejo­nie odbyły się rów­nież tre­ningi dla przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów i orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich. Zostały one prze­pro­wa­dzone metodą RADAR. Celem warsz­ta­tów było okre­śle­nie „bia­łych plam” (dia­gnoza pro­ble­mów) i „kamieni milo­wych” (wstęp­nych pro­po­zy­cji roz­wią­zań) w obsza­rze współ­pracy na linii samo­rząd — orga­ni­za­cje oby­wa­tel­skie i wyzna­cze­nie kie­run­ków wspól­nego dzia­ła­nia w przyszłości.

Ponadto pol­scy kon­sul­tanci odwie­dzili gospo­dar­stwa wiej­skie mogące stać się przy­szłymi kwa­te­rami agroturystycznymi.

Na zakoń­cze­nie wizyty, w Tbi­lisi, odbyło się spo­tka­nie z Bisku­pem Kościoła Rzym­sko­ka­to­lic­kiego w Gru­zji, w trak­cie któ­rego omó­wiono poten­cjalne moż­li­wo­ści przy­szłej współ­pracy (kościół kato­licko wspiera m.in. roz­wój gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych we wschod­niej Gruzji).

« Wróć do listy aktualności