Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicielek organizacji pozarządowej z Tadżykistanu

W dniach 24 – 26 wrze­śnia 2009 roku gości­li­śmy przed­sta­wi­cielki orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej z Tadży­ki­stanu — Asso­cia­tion of Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Intel­li­gent­sia of Tajikistan.

W trak­cie pobytu zapre­zen­to­wa­li­śmy efekty inte­re­su­ją­cych ini­cja­tyw lokal­nych, które obec­nie funk­cjo­nują zarówno w sfe­rze sek­tora poza­rzą­do­wego jak i komercyjnego:

  • Grupa Samo­po­mocy przy Fun­da­cji Szczę­śliwe Dzieciństwo,
  • Gospo­dar­stwo Szkół­kar­skie „Kurowscy”
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus
  • Fun­da­cja Mię­dzy Nami

Pod­czas wizyty w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zostały omó­wione obszary przy­szłej współ­pracy m.in. w zakre­sie: edu­ka­cji doro­słych, two­rze­nia inno­wa­cyj­nych pro­gra­mów spo­łecz­nych, wdra­ża­nia uspraw­nień zarząd­czych w insty­tu­cjach sek­tora publicz­nego i pozarządowego.

« Wróć do listy aktualności