Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta organizacji pozarządowych z północnego Tadżykistanu

16 — 21 sierp­nia 2014 r.

W wizy­cie uczest­ni­czyło sze­ściu przed­sta­wi­cieli kadry kie­row­ni­czej tadżyc­kich NGO’s. Jej celem było prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń w obsza­rze zarzą­dza­nia orga­ni­za­cją poza­rzą­dową oraz nawią­za­nie współ­pracy pomię­dzy pol­skimi a tadżyc­kimi insty­tu­cjami III sektora.

Ramowy pro­gram wizyty:

 • Spo­tka­nie robo­cze z Pre­ze­sem Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich Paw­łem Pro­ko­pem, doradcą Pre­zy­denta Mia­sta Lublina ds. par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej nt. kie­run­ków roz­woju tadżyc­kich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i moż­li­wo­ści współ­pracy z pod­mio­tami Trze­ciego Sek­tora w Polsce.
 • Spo­tka­nie z Anną Dąbrow­ską, Pre­ze­ską Sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber
 • Spo­tka­nie z Paw­łem Lau­fe­rem, Pre­ze­sem Fun­da­cji Open Culture
 • Spo­tka­nie z Syl­wią Cio­łek , Pre­ze­sem Fun­da­cji Kreadukacja
 • Spo­tka­nie z Joanną Żyt­kow­ską, dyrek­to­rem Kan­ce­la­rii Pre­zy­denta Mia­sta Lublin oraz pra­cow­ni­kami refe­ratu współ­pracy z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi UM Lublin, nt. modeli współ­pracy admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej z orga­ni­za­cjami pozarządowymi.
 • Spo­tka­nie z Joanną Reczek, Pre­ze­sem Fun­da­cji Sztukmistrze
 • Spo­tka­nie z Mag­da­leną Koma­niecką, Dyrek­to­rem Biura Związku Gmin Lubelsz­czy­zny, nt. pre­zen­ta­cji współ­pracy gmin wiej­skich z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi oraz pre­zen­ta­cji dzia­łal­ność ZGL
 • Spo­tka­nie z Marzeną Boche­nek ze Sto­wa­rzy­sze­nia EMAUS
 • Spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Jaku­bow­skim, Pre­ze­sem Fun­da­cji Wolności
 • Spo­tka­nie z Wacła­wem Cza­ko­nem, Pre­ze­sem Fun­da­cji Szczę­śliwe Dzieciństwo
 • Spo­tka­nie w sie­dzi­bie Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich z aktyw­nymi orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi z woje­wódz­twa świę­to­krzy­skiego (m.in.: Fun­da­cja Cen­trum Europy Lokal­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cja Przez Inter­net, Kan­ce­la­ria Prawno — Pro­jek­towa Lex Superior,Fundacja Europomost).

Wizyta odbyła się w ramach pro­jektu “Roz­wój orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Tadży­ki­sta­nie i sprawna admi­ni­stra­cja lokalna dro­gami do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz pro­gramu “Study Tours to Poland” Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

 

« Wróć do listy aktualności