Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta opiniotwórczych elit z Rosji

 

W dniu 15 listo­pada 2011 r. gości­li­śmy uczest­ni­ków wizyty stu­dyj­nej w ramach pro­jektu “Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy o pol­skim doświad­cze­niu decen­tra­li­za­cji jako spo­sób na pro­mo­cję Pol­ski wśród opi­nio­twór­czych elit Fede­ra­cji Rosyjskiej”.

W trak­cie spo­tka­nia omó­wiono kwe­stie dot. reformy samo­rzą­do­wej w  Pol­sce (na przy­kła­dzie woje­wódz­twa lubel­skiego) oraz dzia­łal­no­ści pol­skiego sek­tora NGO w  skali lokal­nej, kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej (na przy­kła­dzie Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich).  

  Gospo­da­rzami spo­tka­nia byli:

Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich / Doradca Pre­zy­denta Mia­sta Lublina ds. par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej i współ­pracy transgranicznej;

Jan Moło­decki — Prze­wod­ni­czący Związku Gmin Lubelsz­czy­zny / Wójt gminy Hrubieszów;

Mag­da­lena Koma­niecka — Dyrek­tor Biura Związku Gmin Lubelszczyzny.

Pro­jekt “Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy o pol­skim doświad­cze­niu decen­tra­li­za­cji jako spo­sób na pro­mo­cję Pol­ski wśród opi­nio­twór­czych elit Fede­ra­cji Rosyj­skiej” reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję Edu­ka­cję dla Demo­kra­cji we współ­pracy z Moskiew­ską Szkołą Badań Poli­tycz­nych. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach cyklicz­nego pro­gramu Pro­mo­cja wie­dzy o Polsce.

 

 

« Wróć do listy aktualności