Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wideokonferencja nt „Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001”

W dniu 9 kwiet­nia 2008 r. odbyła się zor­ga­ni­zo­wana wspól­nie z Ługań­skim Cen­trum Edu­ka­cji Pody­plo­mo­wej odbyła się wide­okon­fe­ren­cja nt „Wdra­ża­nie Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg normy ISO 9001 w insty­tu­cjach admi­ni­stra­cji publicz­nej w Pol­sce i na Ukra­inie”. Uczest­ni­kami e-konferencji byli samo­rzą­dowcy Obwodu Ługań­skiego (Ukraina).

« Wróć do listy aktualności