Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty w ramach projektu PAS

W dniach 23–24 luty 2012 w Hotelu DUO SPA w Jano­wie Lubel­skim odbyły się kolejne warsz­taty dla człon­ków zespo­łów ds. moni­to­ro­wa­nia powo­ła­nych w urzę­dach part­ner­skich pro­jektu. Warsz­taty miały na celu przy­bli­że­nie uczest­ni­kom wie­dzy z zakresu inter­pre­ta­cji danych pozy­ska­nych dzięki ankie­tom i spo­tka­niom RADAR oraz zasad prze­pro­wa­dza­nia stu­dium celo­wo­ści i wyko­nal­no­ści w ramach pro­jektu. Został także okre­ślony har­mo­no­gram prac zespo­łów na naj­bliż­sze miesiące.

Warsz­taty odbyły się w ramach pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję od 1 lutego 2011 roku. Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie i wdro­że­nie nowa­tor­skiego sys­temu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej woje­wódz­twa lubel­skiego i podkarpackiego.

Part­ne­rami pro­jektu są:

Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku,

Urząd Gminy Leżajsk’

Urząd Gminy Gro­dzi­sko Dolne’

Urząd Mia­sta Lublin,

Urząd Mia­sta Świdnik,

Urząd Miej­ski w Poniatowej,

Urząd Gminy Konopnica.

 

« Wróć do listy aktualności