Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty psychologiczne

Dnia 3 czerwca 2012 r. zakoń­czyły się „Warsz­taty psychologiczne”

przy­go­to­wu­jące do postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­nego dla pra­cow­ni­ków służby cywil­nej ubie­ga­ją­cych się o mia­no­wa­nie na Urzęd­nika Służby Cywil­nej zor­ga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Insty­tut Doradz­twa Innowacyjnego.

W ramach zajęć dla I grupy omó­wione i prze­ćwi­czone zostały zagad­nie­nia z zakresu:

– umie­jęt­no­ści interpersonalnych;

– umie­jęt­no­ści kierowniczych;

– umie­jęt­no­ści poznawczych;

– umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia zadań logicznych;

– umie­jęt­no­ści myśle­nia abstrakcyjnego.

– pre­dys­po­zy­cji nie­zbęd­nych do pracy w służ­bie cywilnej.

 

Wszyst­kim przy­stę­pu­ją­cym do egza­minu życzymy powodzenia !!!

 

« Wróć do listy aktualności