Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla Związku Ukraińców w Polsce

W dniach 13 — 15 grud­nia 2012 r. w Jadwi­si­nie przed­sta­wi­ciele FIM (Paweł Pro­kop i Marek Mły­nar­czyk) prze­pro­wa­dzili warsz­tat dot. pla­no­wa­nia stra­te­gicz­nego dla  Związku Ukra­iń­ców w Polsce.

Celem warsz­tatu była ana­liza obec­nej sytu­acji Związku Ukra­iń­ców w Pol­sce oraz wypra­co­wa­nie klu­czo­wych reko­men­da­cji do opra­co­wa­nia stra­te­gii. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele Zarządu Głów­nego, Rady, oddzia­łów i kół terenowych.

Warsz­taty zostały zre­ali­zo­wane w ramach pro­jektu “Mniej­szość – stra­te­gicz­nie razem” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Zdję­cia: Anna Kertyczak

 

 

« Wróć do listy aktualności