Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla nauczycielek z Polski i Rosji z zakresu zarządzania jakością w instytucjach oświaty

W dniu 30 wrze­śnia 2009 roku w sie­dzi­bie Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli z Pol­ski i Rosji z zakresu zarzą­dza­nia jako­ścią w insty­tu­cjach oświaty.

Szko­le­nie odbyło się w ramach pro­jektu Fun­da­cji „Roz­wiń Skrzy­dła” Szkolny Pro­gram Pro­fi­lak­tyki klu­czem do pod­no­sze­nia jako­ści edu­ka­cji współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Prze­miany w Regio­nie” – RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

W warsz­ta­tach udział wzięli przed­sta­wi­ciele czte­rech szkół:

  • XXI LO im. S. Kostki w Lublinie,
  • XXIII LO im. Nauczy­cieli Taj­nego Naucza­nia w Lublinie,
  • Samo­rzą­dowa Pla­cówka Edu­ka­cyjna Szkoła Śred­nia Ogól­no­kształ­cąca nr 7 w Kaliningradzie
  • Samo­rzą­dowa Szkoła Ogól­no­kształ­cąca Gim­na­zjum nr 32 w Kaliningradzie.

Zaję­cia prze­pro­wa­dził Paweł Pro­kop – Pre­zes FIM

 

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Prze­miany w Regio­nie” – RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Prze­miany w Regio­nie” – RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

« Wróć do listy aktualności