Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przedstawiciel FIM w Komisji Rewizyjnej GZ!

W dniu 25 listo­pada 2011 r. odbyło się Walne Zebra­nie Człon­ków Grupy Zagra­nica (Sto­wa­rzy­sze­nie pol­skich NGO’s reali­zu­ją­cych pro­jekty mię­dzy­na­ro­dowe). W trak­cie spo­tka­nia:
1) Udzie­lono abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­cemu Zarzą­dowi;
2) Przy­jęto nowe orga­ni­za­cje człon­kow­skie;
3) Doko­nano zmian w sta­tu­cie;
4) Wybrano nowy Zarząd i Komi­sję Rewizyjną.

Miło nam poin­for­mo­wać, iż do składu Komi­sji Rewi­zyj­nej został wybrany przed­sta­wi­ciel naszej Fun­da­cji — Marek Mły­nar­czyk.
Kole­dze ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i życzymy owoc­nej pracy.


zagranica.org.pl

« Wróć do listy aktualności