Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pozytywny wynik walidacji ostatecznej wersji produktu finalnego “Semafor nowych możliwości”

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Regio­nalna Sieć Tema­tyczna Woje­wódz­twa Lubel­skiego wydała pozy­tywną opi­nię na temat wali­da­cji pro­duktu final­nego pro­jektu inno­wa­cyj­nego pt. „Sema­for nowych możliwości”.

W związku z powyż­szym w dniu 9 listo­pada br. Woje­wódzki Urząd Pracy w Lubli­nie, peł­niący funk­cję Insty­tu­cji Wdra­ża­ją­cej (Insty­tu­cji Pośred­ni­czą­cej II stop­nia), pod­jął decy­zję o reali­za­cji ostat­niej fazy etapu pro­jektu tj. upo­wszech­nie­nia produktu.

Do 31 grud­nia w ramach dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych odbę­dzie się m.in. ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja upo­wszech­nia­jąca oraz warsz­taty dla pra­cow­ni­ków PUP, zosta­nie także wydany i roze­słany do PUP w Pol­sce fol­der upowszechniający.

 

« Wróć do listy aktualności