Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Upowszechnienie produktu finalnego

Nowa metoda akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób 45 plus.

W ramach pro­jektu inno­wa­cyj­nego “Sema­for nowych moż­li­wo­ści” w dniu 22 stycz­nia 2013 r. w Lubli­nie odbyła się kon­fe­ren­cja upo­wszech­nia­jąca pro­dukt finalny.

Ideą pro­jektu “Sema­for nowych moż­li­wo­ści” było wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie wydłu­że­nia aktyw­no­ści zawo­do­wej osób po 45 roku życia w powie­cie chełm­skim. Do udziału w pro­jek­cie zapro­si­li­śmy part­ne­rów z Lom­bar­dii, któ­rzy mają spraw­dzone doświad­cze­nia w zakre­sie akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób dorosłych.

Istotą pro­po­no­wa­nej inno­wa­cji jest sys­tem bazu­jący na cało­ścio­wym i kom­plek­so­wym podej­ściu do wspar­cia osób po 45 roku życia oraz stwo­rze­nie swo­istej spe­cja­li­za­cji dla pod­mio­tów rynku pracy, w szcze­gól­no­ści pra­cow­ni­ków powia­to­wych urzę­dów pracy.

W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czyli dyrek­to­rzy i pra­cow­nicy Powia­to­wych Urzę­dów Pracy, przed­sta­wi­ciele admi­ni­stra­cji i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, pra­co­dawcy, eks­perci ds. rynku pracy, poli­tyki spo­łecz­nej oraz roz­woju zaso­bów ludzkich.

Rów­no­cze­śnie roz­po­częły się warsz­taty upo­wszech­nia­jące w Powia­to­wych Urzę­dach Pracy.

 Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/semafor

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności