Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Targi “Innowacje w praktyce”

17 listo­pada 2011 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop — Pre­zes Zarządu , Anna Bie­lak — Dyrek­tor Biura) uczest­ni­czyli w tar­gach “Inno­wa­cje w prak­tyce” zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jową Insty­tu­cją Wspo­ma­ga­jącą — Cen­trum Pro­jek­tów Euro­pej­skich. Uczest­ni­kami tar­gów byli przed­sta­wi­ciele Insty­tu­cji Pośred­ni­czą­cych, Regio­nal­nych Ośrod­ków EFS, człon­ków Sieci Tema­tycz­nych oraz reali­za­to­rów pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych i ich odbior­ców. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zapre­zen­to­wała pro­jekt inno­wa­cyjny: “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicznych”. 

« Wróć do listy aktualności