Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

W dniach 14–15 marca 2012 r. dobyło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wane dla pra­cow­ni­ków Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Lubelskiego.

W ramach zajęć uczest­nicy zdo­byli nową wie­dzę i kwa­li­fi­ka­cję w dzie­dzi­nie dosko­na­le­nia prze­pro­wa­dzo­nych w UMWL wewnętrz­nych audi­tów jako­ści oraz roz­po­zna­wa­nia pierw­szych symp­to­mów, mecha­ni­zmów dzia­ła­nia i pro­fi­lak­tyki wypa­le­nia zawodowego.

 

« Wróć do listy aktualności