Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zarządzanie w oświacie

16.01.18

Studia Podyplomowe – kwalifikacyjne – 2 semestry – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ!

 

Studia mają na celu  przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Studia obejmujące kompleksową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania dają szansę na rozwój zawodowy i awans.

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy edukacji. Studia nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

ADRESACI

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie skierowane są do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów podyplomowych słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

– teoretycznych i praktycznych podstaw organizowania, zarządzania i kierowania rozwojem   placówek oświatowych;

– prawnych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania placówek oświatowych;

– zarządzania finansami placówek oświatowych;

– struktury systemu oświatowego w Polsce;

– form nadzoru nad działalnością placówki oświatowej;

– oceny jakości działań szkoły i wdrażania zmian służących jej doskonaleniu;

– procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

– administrowania placówkami oświatowymi;

– prowadzenia polityki kadrowej;

– pozyskiwania środków finansowych przeznaczanych na działalność placówek oświatowych;

– monitorowania i oceny efektów wdrażanych działań mających na celu rozwój placówek oświatowych.

Po ukończeniu studiów słuchacz nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych różnego typu.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy organizacji i zarządzania
2. Komunikacja interpersonalna.  Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w szkole
3. Prawo w praktyce oświatowej
4. Status prawny dyrektora szkoły. Organizacja pracy dyrektora.
5. Przywództwo edukacyjne w szkole. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych. Dyrektor jako lider w środowisku
6. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli. Motywowanie nauczycieli
7. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w  placówce oświatowej
8. Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym
9. Organizacja i kierowanie placówką oświatową. Planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych
10. Technologie informacyjne w  zarządzaniu szkołą
11. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Zamówienia publiczne. Kontrola zarządcza
12. Zewnętrzne źródła finansowania projektów edukacyjnych
13. Public relations w szkole

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Powrót