Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej.

16.01.18
Nowość!! – Program studiów wynika z ewolucji państwa i administracji publicznej.

 

Nieustanne zmiany demograficzne, problemy wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne, które wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej
W ramach studiów oferujemy wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

 

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć  aktualni i potencjalni kierownicy instytucji pomocy społecznej zainteresowani nabywaniem umiejętności  lepszego sprawowania funkcji kierowniczej a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, jak i też w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieniem możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, zarządzających, bądź zamierzających realizować funkcje zarządcze w systemie pomocy społecznej, w tym także prywatnych placówek medycznych, samorządów, jako organów założycielskich.

Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy i doskonalenie umiejętności  w obszarze funkcjonowania i zarządzania podmiotami systemu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji.

Słuchaczami studiów mogą być:

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne.
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych.
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami.
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym.
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje).
 • Pracownicy socjalni.
KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają kompetencje do realizowania funkcji zawodowych takich, jak:
 • pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia;
 • osoba realizująca programy ochrony zdrowia, lub kierująca zespołami realizującymi programy ochrony zdrowia;
 • pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • osoba pracująca w działach prewencji i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej i w placówkach pomocy społecznej;
 • pracownik administracji państwowej, w samorządzie terytorialnym, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej;
 • pracownik instytucji ubezpieczeniowych w obszarze odnoszącym się do ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
PROGRAM STUDIÓW:

Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Ramowy program studiów obejmuje:

 1. zagadnienia z dziedziny prawa, jak prawo konstytucyjne, administracyjne administracyjnego, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna.
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej, jak ochrona danych osobowych i system jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR.
 3. Zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarzadzania innowacją i kierowania zespołem.
 4. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym.
 5. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne:
  • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
  • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
  • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
  • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
  • kontrola zarządcza.
 6. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 7. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 8. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 9. Stres i wypalenie zawodowe,
 10. Kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej.

Czas trwania: 2 semestry liczba godzin:265

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!

Powrót