Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej

16.01.18

Studia Podyplomowe 2 semestralne – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ !

 

Jeśli interesuje Cię działalność wychowawcza i resocjalizacyjna w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych – to na tych studiach znajdziesz możliwość uzupełnienia wiedzy i doświadczenia. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz niezbędne umiejętności do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne. Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie  uczestników w wiedzę
i umiejętności   z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku,  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

ADRESACI

Studia są dedykowane dla osób, które chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne.  Słuchacze dowiedzą się, jak trafnie dobierać poszczególne koncepcje do  pojawiających się problemów.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Prawne podstawy resocjalizacji.
 • Pedagogika penitencjarna (w treściach programowych uwzględniono socjologię instytucji totalitarnych).
 • Pedagogika probacyjna.
 • Podkultury dewiacyjne.
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej ( teoretyczne podstawy).
 • Modyfikacja zachowań osób nieprzystosowanych (metody wpływu).
 • Diagnoza resocjalizacyjna.
 • Resocjalizacja nieletnich.
 • Historia myśli penitencjarnej (resocjalizacyjnej) i teorie przestępczości.
 • Projektowanie oddziaływań resocjalizacyjnych.
 • Readaptacja społeczna.
 • Psychologia penitencjarna.
 • Socjologia (z elementami patologii społecznych).
 • Mediacje i negocjacje.
 • Terapia przez sztukę – warsztaty umiejętności wychowawczych.
 • Warsztaty z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych.
 • Etyka zawodowa w pracy resocjalizacyjnej.
 • Profilaktyka i psychoprofilaktyka.

Czas trwania: 2 semestry liczba godzin:240

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!

Powrót