Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Przygotowanie pedagogiczne

16.01.18

Studia Podyplomowe – kwalifikacyjne –  3 semestralne – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ!

 

Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi. Wbrew obiegowym opiniom zawód nauczyciela ma przed sobą perspektywy  – w warunkach reformy edukacji szefowie placówek borykają się ze znalezieniem pedagogów określonych specjalności.

CEL STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi.

Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych w zakresie organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania działań edukacyjnych, poznają techniki pracy zgodne ze współczesną wiedzą o uczeniu się i nauczaniu.

ADRESACI

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i/ lub drugiego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów, obejmujących również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

– pedagogiki i dydaktyki ogólnej i szczegółowej;

– diagnozowania możliwości, ograniczeń i potrzeb uczniów;

– analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i wychowawczych;

– dostosowywania warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

– planowania i projektowania działań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową;

– wykorzystanie innowacyjnych i aktywizujących metod w nauczaniu i wychowaniu;

– procesu komunikowania interpersonalnego i społecznego;

– struktur i funkcji systemu edukacji;

– podstawowych założeń prawa oświatowego;

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ich ukończenie daje przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1 . Podstawy pedagogiki
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej   i rozwojowej. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i kształcenia
3. Teoria wychowania. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
5. Dydaktyka przedmiotowa na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
6. Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu
7. Innowacyjne i aktywizujące  metody w nauczaniu i wychowaniu
8. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii kształcenia
10. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole
11. Prawo oświatowe. System edukacji w Polsce i wybrane systemy edukacyjne  na świecie. Status zawodowy nauczyciela
12. Planowanie i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole. Organizacja pracy nauczyciela
13. Poradnictwo zawodowe
14. Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 305 godzin (3 semestry) oraz 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Powrót