Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią

16.01.18

Studia Podyplomowe 3 semestralne – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ !

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju dzieci, młodzieży jak też i osób dorosłych. Nieustanie toczący się spór o istotę wychowana stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, studenci naszego kierunku będą mieli możliwość twórczego poszukiwania własnej drogi.

CEL STUDIÓW

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo–opiekuńczej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przygotowują wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Pozyskana wiedza pozwoli przeprowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mające przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego i akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej czy zawodowej. Celem tych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym.

ADRESACI

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu pedagoga w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

UZYSKIWANE KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najbardziej istotnych problemów pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • wybranych zagadnień prawa rodzinnego;
 • specyfiki przebiegu procesu wychowawczego w małych grupach;
 • rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży;
 • właściwego doboru metod socjoterapii;
 • projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych;
 • diagnozowania podstawowych środowisk wychowawczych;
 • planowania i organizowania zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
  i socjoterapeutycznym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych itp.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rozwojowej.
 3. Podstawy socjologii wychowania.
 4. Pedagogika społeczna.
 5. Teoretyczne podstawy socjoterapii.
 6. Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i dla nieletnich.
 7. Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
 8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
 10. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 11. Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.
 12. Mediacja i negocjacja w pracy pedagoga.
 13. Metodyka wspomagania rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 14. Interwencja kryzysowa – podstawowe założenia.
 15. Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 16. Metodyka pracy z rodziną.
 17. Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień.
 18. Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.
 19. Wybrane metody terapii zajęciowej.
 20. Warsztaty udzielenia pomocy przedmedycznej.
 21. Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce.
 22. Doradztwo osobiste i zawodowe.
 23. Podstawowe założenia metodyki pracy pedagoga ulicznego.
 24. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach opiekuńczego-wychowawczych i edukacyjnych.
 25. Projekt badawczy w pracy pedagoga.

Czas trwania: 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (rozpoczęci zajęć uzależnione jest od utworzenia się grupy).

Więcej informacji znajdziesz na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Powrót