Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

16.01.18

3 semestralne Podyplomowe studia kwalifikacyjne – prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ !

Studia zapewnią przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.  Oligofrenopedagogika to wysoko dziś ceniona specjalizacja, otwierająca szerokie możliwości w zreformowanym systemie oświaty.

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest  przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchacza do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ADRESACI

Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Podczas studiów, obejmujących również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

– współczesnych teorii wychowania, uczenia się i nauczania;

– diagnozowania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych;

– dostosowywania warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

 metod i form edukacji i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie;

– specyfiki funkcjonowania uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

– uwarunkowań procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;

– planowania i projektowania działań pedagogicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, pedagoga specjalnego w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Uzyskane kwalifikacje dają także możliwość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575);

– Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2017r., poz. 1591);

– Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. 2017r., poz. 1578).

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  2. Podstawowe problemy  pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej
  3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej.
  5. Poradnictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób zniepełnosprawnością.
  6. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej  (specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą zewzględu na subdyscyplinę).
  7. Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
  8. Diagnostyka psychopedagogiczna.
  9. Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
  10. Praktyka

Czas trwania: 300 godzin, 3 semestry, 120 godzin praktyk.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na naszej platformie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Powrót