Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie z Ministrem Rozwoju Regionalnego Tunezji

W dniu 14 listo­pada 2012 w Pol­skiej Fun­da­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na rzecz Roz­woju “Wie­dzieć Jak”…

…odbyło się spo­tka­nie Mini­stra Roz­woju Regio­nal­nego z pol­skimi orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi. Rola spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego w refor­mach lokal­nych była głów­nym tema­tem spo­tkań pana Jamela Eddi­nea Gharbi Mini­stra Roz­woju Regio­nal­nego Repu­bliki Tune­zyj­skiej wraz z dele­ga­cją z lide­rami pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, eks­per­tami i wła­dzami Fun­da­cji. Wizyta tune­zyj­skiej dele­ga­cji była oka­zją do przed­sta­wie­nia dorobku pol­skiego III sek­tora i wybra­nych orga­ni­za­cji pozarządowych.*

O dzia­łal­ność naszej Fun­da­cji w budo­wa­niu modelu zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego oraz o roli włą­cza­nia miesz­kań­ców w pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji opo­wie­dział Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM.

 

*tekst oraz zdję­cia pocho­dzą ze strony solidarityfund.pl

« Wróć do listy aktualności