Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Spo­tka­nie w rocz­nicę roz­po­czę­cia oby­wa­tel­skiego ruchu pro­te­stu na kijow­skim Majdanie

Z ini­cja­tywy Fun­da­cja Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej miało dzi­siaj miej­sce uro­czy­ste spo­tka­nie objęte patro­na­tem Pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego pt. “Pol­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe – wspar­cie dla Ukra­iny, listo­pad 2013-listopad 2014″.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wane zostało w rocz­nicę roz­po­czę­cia oby­wa­tel­skiego ruchu pro­te­stu na kijow­skim Maj­da­nie. Uczest­ni­kami spo­tka­nia byli przed­sta­wi­ciele tych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, które anga­żują się w róż­no­rodne formy pomocy i wspar­cia dla spo­łe­czeń­stwa ukra­iń­skiego, w tym Tata­rów Krym­skich oraz dzien­ni­ka­rze, któ­rzy wsparli pro­mo­cyj­nie i infor­ma­cyj­nie dzia­ła­nia orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich i poza­rzą­do­wych wri­ting service pod­jęte na rzecz Ukra­iny. Z ramie­nia Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich uczest­ni­czyli: Paweł Pro­kop — Pre­zes Zarządu oraz Anna Bie­lak — Dyrek­tor Biura.

Pod­czas spo­tka­nia  przy­znano odzna­cze­nia pań­stwowe naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nym od dłuż­szego czasu we wspar­cie Ukra­iny przed­sta­wi­cie­lom orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i oby­wa­tel­skich ; pod­su­mo­wano dotych­cza­sowe dzia­ła­nia pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i oby­wa­tel­skich na rzecz Ukra­iny ; dys­ku­to­wano nad prio­ry­te­tami współ­pracy i wspar­cia dla Ukra­iny w naj­bliż­szym czasie.

Spo­tka­niu towa­rzy­szyła wystawa foto­gra­ficzna poka­zu­jąca przed­się­wzię­cia podej­mo­wane przez wszyst­kie zapro­szone orga­ni­za­cje w ciągu ostat­niego roku będące wyra­zem soli­dar­no­ści dla spo­łe­czeń­stwa ukra­iń­skiego. Poni­żej przed­sta­wiamy wybrane zdję­cia z wystawy pre­zen­tu­jące dzia­ła­nia Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i spo­łecz­no­ści Lublina.

Źró­dło i zdję­cia: Fun­da­cja Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej, Komi­tet Oby­wa­tel­ski Soli­dar­no­ści z Ukra­iną, Maciej Rukasz (Cen­trum Kul­tury w Lublinie)


 

 

« Wróć do listy aktualności