Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa z przedstawicielami oświaty Mołdawi

W dniu 19 listo­pada 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa z przed­sta­wi­cie­lami oświaty, szkół wyż­szych oraz Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Mołdowy.

Tema­tem spo­tka­nia była dzia­łal­ność pol­skich insty­tu­cji szko­le­nio­wych i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zarówno w kraju jak i za gra­nicą. Na zakoń­cze­nie omó­wiono moż­li­wo­ści przy­szłej współ­pracy, głów­nie w zakre­sie wspól­nych dzia­łań edu­ka­cyj­nych w Mołdowie.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności