Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Ukrainy z organizacjami wspierającymi Ukrainę

Pod­czas wizyty Pre­zy­denta Ukra­iny w Pol­sce, w dniu 17 grud­nia 2014 r.,  Mał­żonki pre­zy­den­tów Pol­ski i Ukra­iny Anna Komo­row­ska i Maryna Poro­szenko spo­tkały się z przed­sta­wi­cie­lami pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, które wspie­rają Ukra­inę orga­ni­zu­jąc m.in. pomoc huma­ni­tarną czy medyczną.

W zor­ga­ni­zo­wa­nym w Pałacu Pre­zy­denc­kim spo­tka­niu wzięło udział kil­ku­dzie­się­ciu przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji i insty­tu­cji orga­ni­zu­ją­cych wspar­cie w for­mie pomocy eks­perc­kiej, huma­ni­tar­nej czy finansowej.

Z ramie­nia Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w spo­tka­niu uczest­ni­czył Paweł Pro­kop — Pre­zes Zarządu.

Źró­dło: www.prezydent.pl

fot.: Bar­tosz Pie­cho­wicz (FSM)

« Wróć do listy aktualności