Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkania RADAR w Twojej okolicy!

Już 28 marca 2012 odbę­dzie się pierw­sze spo­tka­nie pro­wa­dzone metodą RADAR . O godz. 15:30 wszyst­kich miesz­kań­ców powiatu leżaj­skiego zapra­szamy na spo­tka­nie, które odbę­dzie się w sie­dzi­bie Muzeum Ziemi Leżaj­skiej przy ul. Mic­kie­wi­cza 20 A.

Spo­tka­nie to roz­po­czyna cykl spo­tkań z miesz­kań­cami pro­wa­dzo­nych metodą RADAR reali­zo­wa­nych w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej – PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług admi­ni­stra­cji publicz­nej” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Pod­stawą meto­dyki pro­jektu jest opra­co­wana przez zespół eks­per­tów matryca umoż­li­wia­jąca zesta­wie­nie rela­cji pomię­dzy obsza­rami jako­ści życia a kata­lo­giem usług publicz­nych. W ramach pro­jektu okre­ślono 15 obsza­rów jako­ści życia i zarządzania.

W wyniku pierw­szego spo­tka­nia uczest­nicy korzy­sta­jąc z matrycy PAS wskażą prio­ry­te­towe obszary, w któ­rych usługi publiczne wyma­gają inter­wen­cji. Na bazie tych wska­zań powsta­nie ankieta publiczna roze­słana do repre­zen­ta­tyw­nej grupy miesz­kań­ców danej gminy/miasta/powiatu. Obszary, które uzy­skały sta­tus prio­ry­te­to­wych na spo­tka­niach RADAR zostaną objęte bar­dziej szcze­gó­ło­wym zakre­sem pytań. Podej­ście to zapewni obję­cie wszyst­kich obsza­rów uwzględ­nio­nych w matrycy PAS oraz uzy­ska­nie pogłę­bio­nych infor­ma­cji w obsza­rach priorytetowych.

 Osoby zain­te­re­so­wane pro­jek­tem, chętne do wzię­cia udziału w spo­tka­niach RADAR I, II oraz III odby­wa­ją­cych się na tere­nie powiatu leżaj­skiego pro­simy o zgło­sze­nie się pod nr tel. 17 240 4 570.

Spo­tka­nia z miesz­kań­cami odby­wać się będą także na tere­nie woj. lubel­skiego w Lubli­nie, Konop­nicy, Ponia­to­wej i Świd­niku oraz woj. pod­kar­pac­kiego: w Leżaj­sku i Gro­dzi­sku Dol­nym. Poni­żej gra­fik naj­bliż­szych spotkań.

DATA MIEJSCE/OBSZAR
28 marzec 2012 Powiat Leżaj­ski
12 kwie­cień 2012 Lublin: Czuby Płn., Czuby Płd. Rury
16 kwie­cień 2012 Gmina Leżajsk
16 kwie­cień 2012 Lublin: Sła­win, Sła­wi­nek, Szerokie
18 kwie­cień 2012 Mia­sto Świdnik
18 kwie­cień 2012 Lublin: Węgli Płn., Węglin Płd., Konstantynów
19 kwie­cień 2012 Lublin: Zembo­rzyce, Abra­mo­wice, Głusk
23 kwie­cień 2012 Gmina Konop­nica
24 kwie­cień 2012 Gmina Gro­dzi­sko Dolne
24 kwie­cień 2012 Lublin: Dzie­siąta, Za Cukrow­nią, Wrotków
25 kwie­cień 2012 Lublin: Wie­niawa. Śród­mie­ście, Stare Miasto
26 kwie­cień 2012 Lublin: Cze­chów Płn., Cze­chów Płd.
27 kwie­cień 2012 Mia­sto i Gmina Poniatowa
8 maja 2012 Lublin: Kali­nowsz­czy­zna, Ponikwoda
9 maja 2012 Lublin: Bro­no­wice, Kośmi­nek, Tatary
10 maja 2012 Lublin: Felin, Haj­dów, Zadębie

Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy także na stronę inter­ne­tową pro­jektu: www.fim.org.pl/pas

 

« Wróć do listy aktualności