Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Seminarium i spotkania robocze

W DNIACH 14 – 16 LISTOPADA 2011 R. W RAMACH PROJEKTU “ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI” ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM ORAZ SPOTKANIE ROBOCZE.

 Semi­na­rium – 14 listo­pada 2011 r.

Uczest­ni­kami byli Dyrek­to­rzy Pla­có­wek bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. Na wstę­pie spo­tka­nia Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich szcze­gó­łowo omó­wił bie­żące dzia­ła­nia mające na celu wypra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej w zakre­sie wcze­snej inter­wen­cji socjal­nej i prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu społecznemu.

Ideą prze­wod­nią spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja wło­skich roz­wią­zań sto­so­wa­nych w zakre­sie usa­mo­dziel­nia­nia się mło­dzieży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Przed­sta­wi­ciele Imma­gi­na­zione e Lavoro – Ila­ria Pog­gio i Giu­lio Genti omó­wili Indy­wi­du­alne Pro­jekty Edu­ka­cyjne dla mło­dzieży, metody wspo­ma­ga­nia mło­dzieży finan­so­wane przez admi­ni­stra­cję, przed­sta­wili spe­cjalne pro­jekty reali­zo­wane na rzecz usa­mo­dziel­nia się młodzieży.

 

Wśród uczest­ni­ków semi­na­rium zna­leźli się:

Bożena Dąbrow­ska — Dyrek­tor Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Krasnymstawie

Paweł Frą­czek — Dyrek­tor Pla­cówki Wie­lo­funk­cyj­nej „Pogodny Dom” w Lublinie

Elż­bieta Kowal­czyk — Dyrek­tor Domu Dziecka w Kraśniku

Ali­cja Kwia­tosz — Dyrek­tor Domu Dziecka w Krasnymstawie

Jadwiga Lute­rek – pra­cow­nik socjalny Pla­cówki Opieki nad Dziec­kiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach

Piotr Malesa – Dyrek­tor Domu Dziecka w Komarnie

Marta Piwoń­ska – z-ca Dyrek­tora Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Kijanach

Lech Puchal­ski — Dyrek­tor Domu Mło­dzieży SOS w Lublinie,

Urszula Syta — Dyrek­tor Domu Dziecka w Przybysławicach

Grze­gorz Wil­czyń­ski — Dyrek­tor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej

Ewa Wój­cik – z-ca Dyrek­tora Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Puławach

 

Spo­tka­nia robo­cze – 15 – 16 listo­pad 2011 r.

Uczest­nicy spo­tkań poru­szali tematy zwią­zane z meto­do­lo­gią wypra­co­wa­nia inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej. W trak­cie trwa­nia spo­tka­nia dys­ku­to­wano także o ele­men­tach dia­gnozy wycho­wan­ków domów dziecka, o roli i zada­niach men­tora w pro­jek­cie. Uczest­nicy spo­tka­nia wymie­nili swoje uwagi doty­czące wypra­co­wa­nia naj­istot­niej­szych ele­men­tów z punktu widze­nia jako­ści inno­wa­cyj­nej metody wychowawczej.

Wło­scy eks­perci przed­sta­wili narzę­dzia orien­ta­cji i doradz­twa sto­so­wane w pracy z mło­dzieżą oraz omó­wili spo­soby ich wyko­rzy­sta­nia słu­żące doko­na­niu ana­lizy sytu­acji mają­cej na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści na temat wła­snych zain­te­re­so­wań, postaw, moty­wa­cji, ale rów­nież sła­bych punk­tów przez mło­dego człowieka.

 W spo­tka­niach uczestniczyli:

Ila­ria Pog­gio – przed­sta­wi­ciel Imma­gi­na­zione e Lavoro

Giu­lio Genti – przed­sta­wi­ciel Imma­gi­na­zione e Lavoro

Mał­go­rzata Świ­dziń­ska– przed­sta­wi­ciel Imma­gi­na­zione e Lavoro

Mał­go­rzata Sitar­czyk – psy­cho­log z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, dr Wydziału Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii UMCS

Monika Madej­ska – tre­ner, coach pro­wa­dzący warsz­taty dla wycho­waw­ców oraz men­to­rów bio­rą­cych udział w projekcie

Anna Bie­lak – Dyrek­tor Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich; koor­dy­na­tor pro­jektu „Świat dobrej przyszłości”

Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

 

« Wróć do listy aktualności