Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Seminaria i konsultacje podsumowujące projekt “Profesjonalna kadra, przyjazna granica”

W dniach 6 – 9 grud­nia 2010 r. we Lwo­wie odbyły się semi­na­ria i kon­sul­ta­cje pod­su­mo­wu­jące pro­jekt „Pro­fe­sjo­nalna kadra, przy­ja­zna gra­nica – wzmoc­nie­nie ukra­iń­skich służb cel­nych i gra­nicz­nych” reali­zo­wany w latach 2009 – 2010.

Główne bloki tematyczne:

  • zarzą­dza­nie granicą
  • dia­gnoza sytu­acji, ana­liza zagro­żeń w kon­tek­ście przy­go­to­wań do EURO 2012
  • ewa­lu­acja projektu.

W kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej reali­za­cję pro­jektu udział wzięli:

ze strony Straży Gra­nicz­nej RP: gen. bryg. Leszek Elas – Komen­dant Główny SG RP

ze strony Pań­stwo­wej Służby Gra­nicz­nej Ukra­iny gen. armii Mykoła Litwyn – Szef Pań­stwo­wej Służby Gra­nicz­nej Ukrainy

ze strony Służby Cel­nej RP Dariusz Wencel – Z-ca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Poli­tyki Cel­nej Mini­ster­stwa Finansów

ze strony Pań­stwo­wej Służby Cel­nej Ukra­iny Oleh Ovchin­ni­kov – Z-ca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Zabez­pie­cze­nia Zaso­bów, Budow­nic­twa i Eks­plo­ata­cji Infra­struk­tury Cel­nej PSC Ukra­iny a także Grze­gorz Opa­liń­ski – Kon­sul Gene­ralny RP we Lwowie

 

Kon­fe­ren­cje pod­su­mo­wu­jącą prowadzili:

 Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

Jerzy Rejt – Dyrek­tor Pro­gramu Study Tours to Poland, Kole­gium Europy Wschodniej

 

Ponadto odbyło się spo­tka­nie Głów­nych Peł­no­moc­ni­ków Gra­nicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Ukra­iny. W trak­cie roz­mów omó­wiono sytu­ację na wspól­nym odcinku gra­nicy pań­stwo­wej, a także stan reali­za­cji uzgod­nień z poprzed­nich spo­tkań. Oce­niono rów­nież funk­cjo­no­wa­nie przejść gra­nicz­nych, dzia­łal­ność Peł­no­moc­ni­ków Gra­nicz­nych oraz omó­wiono per­spek­tywy roz­woju współ­pracy mię­dzy Strażą Gra­niczną i PSGU oraz kwe­stie doty­czące EURO 2012.

Pod­czas spo­tka­nia pod­pi­sany został „Plan współ­pracy pomię­dzy Strażą Gra­niczną Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Pań­stwową Służbą Gra­niczną Ukra­iny na 2011 r.” oraz „Poro­zu­mie­nie pomię­dzy Komen­dan­tem Głów­nym Straży Gra­nicz­nej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Admi­ni­stra­cją Pań­stwo­wej Służby Gra­nicz­nej Ukra­iny o wspól­nych patro­lach”, co jest ewe­ne­men­tem w skali euro­pej­skiej (wspólne patrole służb kraju Schen­gen i non-Schengen).

 

Ramowy pro­gram

  • Roz­dzie­la­nie zadań służbowych
  • Przy­go­to­wa­nie do służby specjalnej
  • Zasady wyko­rzy­sty­wa­nia patroli grup mobil­nych w ochro­nie granicy
  • Pla­no­wa­nie, orga­ni­za­cja i wyko­ny­wa­nie zadań specjalnych
  • Wyko­rzy­sta­nie lotnictwa
  • Sprzęt i upraw­nie­nia jed­no­stek specjalnych

 

« Wróć do listy aktualności