Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Semafor nowych możliwości — szkoleń ciąg dalszy!

14 listo­pada 2011 w ramach pro­jektu Sema­for nowych moż­li­wo­ści I Grupa osób zakoń­czyła szko­le­nia z zakresu spraw­nego poru­sza­nia się na rynku pracy oraz wyko­rzy­sta­nia Inter­netu i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w poszu­ki­wa­niu pracy.

  W tym samym dniu szko­le­nia roz­po­częła Grupa II. Pla­no­wany ter­min zakoń­cze­nia szko­le­nia to pią­tek — 2 grud­nia 2011 r. I to koniec szko­leń zapla­no­wa­nych na ten rok. W przy­szłym roku w okre­sie sty­czeń – czer­wiec 2012 roz­pocz­niemy kolejny cykl szko­leń. Będą to szko­le­nia dla osób bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­dowo (2 Grupy) oraz pra­cu­ją­cych (2 Grupy).

Nie­prze­rwa­nie od 1 czerwca 2011 do 30 czerwca 2012 w Powia­to­wym Urzę­dzie Pracy w Cheł­mie pro­wa­dzone są dyżury coachów. Wszyst­kie osoby 45+ (bez­ro­botne, nie­ak­tywne zawo­dowo lub zagro­żone utratą pracy ) zamiesz­kałe na tere­nie powiatu chełm­skiego zain­te­re­so­wane wspar­ciem w ramach pro­jektu ser­decz­nie zapraszamy !

 

 

 

« Wróć do listy aktualności