Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozeznanie cenowe_1/SOP/2017

W związku z roze­zna­niem rynku w ramach pro­jektu Samo­rząd otwarty na przed­się­bior­ców”, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­ka­cji zwra­camy się z uprzejmą prośbą o przed­sta­wie­nie wyceny orga­ni­za­cji 1-dniowego szko­le­nia u Pań­stwa w hotelu.

Uprzej­mie pro­simy o wycenę

–wynajmu sali szko­le­nio­wej — 1 dzień,

–koszt wyży­wie­nia, tj. obiad-I i II danie wraz z deserem,

–koszt prze­rwy kawo­wej uzupełnianej.

 

Pro­po­no­wana ilość osób: 24  uczest­ni­ków plus trener

Okres reali­za­cji: I –VI 2017

Zain­te­re­so­wane pod­mioty pro­simy o zło­że­nie oferty na poniż­szym for­mu­la­rzu lub prze­sła­nie oferty na adres e-mail: joanna.zdzalik@fim.org.pl.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa: 18.01.2017 r.

1. For­mu­larz oferty — rozeznanie

 

« Wróć do listy aktualności