Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozeznanie cenowe nr SwD 2/swd/2017

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, ogła­sza roze­zna­nie cenowe na peł­nie­nie funk­cji psy­cho­loga pro­wa­dzą­cego Warsz­taty tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej.

Rozeznanie_cenowe_nr_2_2017

Zal.nr_1_formularz_oferty_psycholog

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert

 

« Wróć do listy aktualności