Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Roze­zna­nie rynku nr 4/Aktywni/2017

Doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej dot. orga­ni­za­cji egza­minu SEP przed Komi­sją Kwa­li­fi­ka­cyjną powo­łaną przez Pre­zesa Urzędu Regu­la­cji Ener­ge­tyki dla 2 grup uczest­ni­ków pro­jektu, któ­rzy ukoń­czyli szko­le­nie G1  (Upraw­nie­nia ener­ge­tyczne SEP) z zakresu eks­plo­ata­cji w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020,
Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa

Ter­min skła­da­nia ofert upływa: 18 sierp­nia  2017 r. do godz. 15.30.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Roze­zna­nie rynku_4Aktywni2017 egza­min SEP

Zał. nr 1 Roze­zna­nie rynku_4Aktywni2017egzaminSEP

« Wróć do listy aktualności