Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Relacja z konferencji

Naj­now­sze ten­den­cje roz­wo­jowe w obsza­rze pro­mo­cji gospo­dar­czej i pozy­ski­wa­nia inwe­sto­rów. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Konina.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Pre­zy­dent Mia­sta Konina — Pan Józef Nowicki oraz Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich- Pan Paweł Pro­kop. Pierw­szy panel pn. “Naj­now­sze ten­den­cje roz­wo­jowe w obsza­rze pro­mo­cji gospo­dar­czej i pozy­ski­wa­nia inwe­sto­rów” już za nami. Uczest­ni­czyli w nim m.in.:

  • dr Ryszard Petru – Prze­wod­ni­czący Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Polskich
  • prof. Mał­go­rzata Poniatowska-Jaksch — Szkoła Główna Handlowa
  • Jacek Pie­chota — Pre­zes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospo­dar­czej, Mini­ster Gospo­darki w latach 2001–2003 oraz Mini­ster Gospo­darki i Pracy w 2005 r.

Kon­fe­ren­cja cie­szy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem i wysoką fre­kwen­cją Gości z całej Pol­ski jak i za granicy.

DSC_6734_na_www DSC_6748_na_www DSC_6756_na_www DSC_6781_na_www  W prze­rwie odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa doty­cząca przy­szło­ści gospo­darki Konina oraz poświę­cona inte­gra­cji współ­pracy insty­tu­cji oto­cze­nia biz­nesu na rzecz roz­woju Konina z udzia­łem m.in.:

  • Józefa Nowic­kiego — Pre­zy­denta Mia­sta Konina
  • Pawła Pro­kopa — Pre­zesa Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich
  • dr Ryszarda Petru – Prze­wod­ni­czą­cego Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Polskich
  • prof. Mał­go­rzaty Poniatowskiej-Jaksch ze Szkoły Głów­nej Handlowej
  • Jacka Pie­choty – Pre­zesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Wśród dzien­ni­ka­rzy obecni byli zarówno przed­sta­wi­cieli mediów lokal­nych jak i ogól­no­pol­skich (For­bes, Newsweek).

 DSC_0033_KONF_PRASOWADSC_0034_KONF_PRASOWA

Poni­żej pre­zen­tu­jemy mate­riały z kon­fe­ren­cji “Naj­now­sze ten­den­cje roz­wo­jowe w obsza­rze pro­mo­cji gospo­dar­czej i pozy­ski­wa­nia inwe­sto­rów. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Konina”.
Mate­riały kon­fe­ren­cyjne (pdf)

Pole­camy rela­cję z kon­fe­ren­cji “Naj­now­sze ten­den­cje roz­wo­jowe w obsza­rze pro­mo­cji gospo­dar­czej i pozy­ski­wa­nia inwe­sto­rów. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Konina” przy­go­to­waną przez TVKONIN.PL Rela­cja dostępna jest na stro­nie www.tvkonin.pl oraz na pro­filu BOI Mia­sta Konin na facebook’u

« Wróć do listy aktualności