Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pełni funk­cję przed­sta­wi­ciel­stwa Pol­sko – Ukra­iń­skiej Izby Gospo­dar­czej w woje­wódz­twie lubelskim.

Fun­da­cja repre­zen­tuje Polsko-Ukraińską Izbę Gospo­dar­czą w woje­wódz­twie lubel­skim i wyko­nuje powią­zane z tym czyn­no­ści, m.in.: pro­mo­cja dzia­łal­no­ści PUIG w Pol­sce i na Ukra­inie, poszu­ki­wa­nie nowych człon­ków i part­ne­rów PUIG, zachę­ca­nie ich do współ­pracy z PUIG, poszu­ki­wa­nie i wery­fi­ka­cja zna­czą­cych dla PUIG pro­jek­tów i tematów.

Pole­camy stronę inter­ne­tową Pol­sko – Ukra­iń­skiej Izby Gospo­dar­czej: www.pol-ukr.com