Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekt dla NGO’s z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Miło jest nam poin­for­mo­wać, iż pro­jekt “Stan­dardy dzia­ła­nia III sek­tora — exe­cu­tive edu­ca­tion dla kadr NGO” zło­żony przez Wyż­szą Szkołę Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie w part­ner­stwie  z Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich otrzy­mał pozy­tywną ocenę i został zatwier­dzony do dofi­nan­so­wa­nia w ramach Prio­ry­tetu V — Dobre rzą­dze­nie Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki. Celem pro­jektu jest pod­nie­sie­nie poziomu jako­ści usług świad­czo­nych przez insty­tu­cje III sek­tora poprzez opra­co­wa­nie nowych stan­dar­dów mene­dżer­sko — orga­ni­za­cyj­nych dla NGO’s.
W ramach pro­jektu zostaną zor­ga­ni­zo­wane m.in. stu­dia pody­plo­mowe dla kadry kie­row­ni­czej pol­skich orga­ni­za­cji pozarządowych.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

« Wróć do listy aktualności