Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekt z Funduszu Szwajcarskiego

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich otrzy­mała dota­cję ze Szwajcarsko-Polskiego Pro­gramu Współpracy.

W wyniku otwar­tego kon­kursu Fun­du­szu dla Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych Grantu Blo­ko­wego Szwajcarsko-Polskiego Pro­gramu Współ­pracy pro­jekt “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zajął 8. miej­sce na liście ran­kin­go­wej i uzy­skał dofinansowanie.

Celem naszego pro­jektu jest wzrost udziału miesz­kań­ców Lublina we współ­za­rzą­dza­niu mia­stem poprzez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie lubel­skiego sys­temu par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej. Pro­po­no­wany sys­tem jest wypad­kową dogłęb­nej ana­lizy poten­cjału part­ne­rów spo­łecz­nych oraz ana­lizy świad­czo­nych przez samo­rząd usług pod kątem sto­so­wa­nia mecha­ni­zmów par­ty­cy­pa­cji. New­ral­gicz­nym ele­men­tem jest przy­pi­sa­nie miesz­kań­com roli współ­kre­ato­rów usług publicz­nych, a nie tylko bier­nych recen­zen­tów roz­wią­zań pro­po­no­wa­nych przez samo­rząd. Dzia­ła­nia w pro­jek­cie przy­czy­nią się do wypra­co­wa­nia sys­temu, wdro­że­nia go w życie i utrzy­ma­nia sys­temu jako sta­łego modelu zarzą­dza­nia mia­stem. Inte­re­sa­riu­szami pro­jektu będą miesz­kańcy Lublina, urzęd­nicy samo­rzą­dowi oraz part­ne­rzy społeczni(radni dziel­ni­cowi, NGO’s,liderzy lokalni).

Pro­jekt reali­zo­wany będzie we współ­pracy z Urzę­dem Mia­sta Lublin, Sto­wa­rzy­sze­niem Homo Faber oraz part­ne­rem wło­skim — ISLM.

Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce!

Pro­jekt reali­zo­wany przy wspar­ciu Szwaj­ca­rii w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Europejskiej

www.swissgrant.pl

« Wróć do listy aktualności