Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekt “Świat dobrej przyszłości”.

Roz­po­częte warsz­taty z zakresu socjoterapii.

Dnia 3 listo­pada 2011 r. roz­po­częły się warsz­taty z zakresu pod­staw socjo­te­ra­pii dla wycho­waw­ców domów dziecka bio­rą­cych udział w pro­jek­cie „Świat dobrej przyszłości”.

 

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jektu:  http://www.fim.org.pl/swiat/

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności