Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ogłoszenie wyboru Wykonawcy

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1/7.2.1./2015 i nr 2/7.2.1./2015

Zapy­ta­nia ofer­towe nr 1/7.2.1./2015

 A. Ope­ra­tor obra­bia­rek numerycznych

 Do reali­za­cji usługi został wybrany Wyko­nawca — Przed­się­bior­stwo Usłu­gowo Tech­niczne „UTECH” Sp. z o.o. ul. Radzi­wił­łow­ska 5, 20–080 Lublin

OFERENT

CENA
– liczba punktów

DOŚWIADCZENIE
– liczba punktów

 

SUMA
PUNKTÓW

Przed­się­bior­stwo Usłu­gowo Tech­niczne „UTECH” Sp. z o.o.
ul. Radzi­wił­łow­ska 5
20–080 Lublin

80

20

100

Cen­trum Kształ­ce­nia Biz­nesu Sp. z o.o.
ul. Zam­kowa 3
95–200 Pabianice

78

20

98

 

 B. Pra­cow­nik budow­lany z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym, spe­cjal­ność: gla­zur­nik, tynkarz

 Do reali­za­cji usługi został wybrany Wyko­nawca — Ośro­dek Szko­le­nia i Dokształ­ca­nia Kadr KURSOR, ul. Naru­to­wi­cza 62, 20–013 Lublin

OFERENT

CENA
– liczba punktów

DOŚWIADCZENIE
– liczba punktów

 

SUMA
PUNKTÓW

Ośro­dek Szkolenia

Dokształ­ca­nia i Dosko­na­le­nia Kadr KURSOR 

ul. Naru­to­wi­cza 62

20–013 Lublin

 

80

20

100

Zakład Dosko­na­le­nia Zawo­do­wego w Lublinie

ul. Kró­lew­ska 15

20–109 Lublin

 

71

20

91

Cen­trum Kształ­ce­nia Kadr „Omega”

ul. B. Prusa 8
20–064 Lublin

44

20

64

San­nort Sp. z o.o.

ul. Oża­row­ska 75

27–600 San­do­mierz

36

20

56

 

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawcy:

Protokół_z_wyboru_wykonawcy

 

 Zapy­ta­nie ofer­towe nr 2/7.2.1./2015

A. Opie­kun osoby starszej

 Do reali­za­cji usługi został wybrany Wyko­nawca — Agnieszka Szu­wal­ska, Ponia­towa 112a, 24–320 Poniatowa

 

OFERENT

CENA – liczba punktów

Doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szkoleń

SUMA PUNKTÓW

Agnieszka Szu­wal­ska

Ponia­towa 112a

24–320 Ponia­towa

80

20

100

Ośro­dek szko­le­nia, dokształ­ca­nia i dosko­na­le­nia KURSOR

20–013 Lublin, ul. Naru­to­wi­cza 62

79

 

20

99

IN PRAXIS Joanna Nie­nał­tow­ska –Padło Zarzeka 12 B 24–160 Wąwolnica

 

57

20

77

Edu­ka­cyjna Szansa AZIRO ul. Koło­brze­ska 13/204 i 205 10–444 Olsztyn

30,5

20

50,5

Cre­ator Sp. z. o.o

ul. Koł­łą­taja 5/3b

20–006 Lublin

26

20

46

Cen­trum Edu­ka­cji w War­sza­wie Bar­bara Boda– Leśniak ul. Nowy Świat 27 00–029 Warszawa

26

20

46

Cen­trum Kształ­ce­nia Kadr „Omega” ul. B. Prusa 8 20–064 Lublin

38

5

43

 

 
B. Księ­go­wość z obsługą komputera

 Do reali­za­cji usługi został wybrany Wyko­nawca -  Ośro­dek Szko­le­nia i Dokształ­ca­nia Kadr KURSOR, ul. Naru­to­wi­cza 62, 20–013 Lublin

OFERENT

CENA – liczba punktów

Doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szkoleń

SUMA PUNKTÓW

Ośro­dek szko­le­nia, dokształ­ca­nia i dosko­na­le­nia KURSOR

20–013 Lublin, ul. Naru­to­wi­cza 62

80

 

20

100

Usługi księ­gowo – szko­le­niowe Pie­trzyk Halina 37–307 Brzóza Kró­lew­ska 246

 

78

20

98

Cen­trum Kształ­ce­nia Kadr „Omega” ul. B. Prusa 8 20–064 Lublin

48,5

20

68,5

Beata Bober ul. Har­na­sie 17/39 20–857 Lublin

48

20

68

Aldona Rysz­kow­ska – Tatara

ul. Nie­pod­le­go­ło­ści 11/229 20–246 Lublin

39

 

20

59

Cre­ator Sp. z. o.o

ul. Koł­łą­taja 5/3b

20–006 Lublin

31,2

20

51,2

Spec­tra – szko­le­nia spe­cja­li­styczne, Plac Flo­riań­ski 1/309 26–110 Skar­ży­sko– Kamienna

35

5

40

Iwona Mazo­wiecka

ul. Tur­ku­sowa 1/92 20–572 Lublin

34

5

39

SYSTEMA Sp. z o.o ul. 1 Maja 5, 33–300 Nowy Sącz

27

5

32

 

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawcy:

Pro­to­kół z wyboru Wykonawcy

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

 

 

« Wróć do listy aktualności