Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt Fundacji

Nowo­cze­sne stan­dardy drogą do efek­tyw­nej współ­pracy admi­ni­stra­cji i orga­ni­za­cji pozarządowych”

W stycz­niu roz­po­czę­li­śmy się reali­za­cję pro­jektu „Nowo­cze­sne stan­dardy drogą do efek­tyw­nej współ­pracy admi­ni­stra­cji i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych” w part­ner­stwie ze Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Leżaj­sku oraz Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lublinie.

Pro­jekt zakłada wdro­że­nie stan­dar­dów współ­pracy na linii ngo-samorząd w opar­ciu o „Model Współ­pracy Admi­ni­stra­cji Publicz­nej i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych” w Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Leżaj­sku oraz w Urzę­dach Gmin: Leżajsk, Konop­nica, Wólka, Gro­dzi­sko Dolne.

Dru­gim fila­rem pro­jektu jest Stwo­rze­nie Aka­de­mii Współ­pracy Samo­rządu i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. W ramach Aka­de­mii Współ­pracy pra­cow­nicy JST oraz NGO z terenu w/w gmin wezmą udział w szko­le­niach w zakre­sie nowo­cze­snych stan­dar­dów współ­pracy na linii samo­rząd– orga­ni­za­cje pozarządowe.

 Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz na stro­nie projektu.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności