Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt na Ukrainie

Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni właściciele”

W dniu 29 stycz­nia 2014 r. Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych RP ogło­siło wyniku kon­kursu “Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014″. Komi­sja kon­kur­sowa przy­znała dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­towi Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni właściciele”.

Pełne wyniki MSZ RP dostępne są na ofi­cjal­nej stro­nie Pro­gramu Pol­ska Pomoc.

Pro­jekt  “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni wła­ści­ciele” został opra­co­wany w celu wspar­cia samo­rządu mia­sta Łucka i osób aktyw­nie dzia­ła­ją­cych na rzecz two­rze­nia i roz­woju wspól­not miesz­ka­nio­wych w Łucku, poprzez dostar­cze­nie bene­fi­cjen­tom wie­dzy z zakresu funk­cjo­no­wa­nia wspól­not miesz­ka­nio­wych, zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem orga­ni­zo­wa­nia usług komu­nal­nych. Pro­jekt prze­wi­duje opra­co­wa­nie przez FIM wspól­nie z part­ne­rami ukra­iń­skimi oraz wdro­że­nie w 10 już ist­nie­ją­cych łuc­kich wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych typu OSBB ( Zrze­sze­niach Współ­wła­ści­cieli Wie­lo­miesz­ka­nio­wych Budyn­ków — ukra­iń­skich odpo­wied­ni­ków pol­skich wspól­not miesz­ka­nio­wych) sys­temu zarzą­dza­nia wspól­notą miesz­ka­niową, wspar­tego narzę­dziem infor­ma­tycz­nym słu­żą­cym do obli­cza­nia efek­tyw­no­ści finan­so­wej tzw. Kal­ku­la­to­rem Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa (KKM). Eks­perci pol­scy i ukra­iń­scy opra­cują rów­nież prze­wod­nik „od A do Z” — „Jak budo­wać i gospo­da­ro­wać wspól­notą miesz­ka­niową na Ukra­inie”, który zosta­nie udo­stęp­niony nie tylko bez­po­śred­nim bene­fi­cjen­tom ale rów­nież zamiesz­czony na por­ta­lach part­ne­rów ukra­iń­skich ( w for­mie do pobrania).

Part­ne­rami ukra­iń­skimi pro­jektu są: Urząd Mia­sta Łucka i Aso­cja­cja Roz­woju Regio­nal­nego w Łucku.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu Pol­ska Pomoc Roz­wo­jowa oraz środ­ków Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

« Wróć do listy aktualności